Skip til hoved indholdet

information

opdateret 27/5 2021

Ophævelse af påbud om midlertidige besøgsrestriktioner for besøgendes adgang til botilbud i Fredensborg Kommune

Styrelsen for Patientsikkerhed traf den 12. maj 2021 afgørelse om at påbyde kommunalbestyrelsen i Fredensborg Kommune omgående at udstede midlertidigt restriktioner for besøgendes adgang til følgende botilbud, der er beliggende i kommunen, da det var nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Covid-19, jf. jf. epidemiloven § 29, stk. 1:

Botilbuddet Johannes Haages Hus, Johannes Haages alle 3, 2990 Nivå Botilbuddet Blå Kors, Blå Kors Humlebæk, Humlebækvej 11, 3050 Humlebæk Dagtilbuddet Karlebo, Lerbakkevej 3, 2980 Kokkedal

Dette påbud ophæves med øjeblikkelig virkning. Det indebærer, at der nu igen er adgang for besøgende på de ovennævnte botilbud i sædvanligt omfang.

Der er ved beslutningen om ophævelse af påbuddet lagt vægt på, at den testkorrigerede kommuneincidens i 7 dage har været under 150.

Besøg skal fortsat kunne gennemføres på en forsvarlig måde Institutionsledelsen skal sikre, at besøg på både indendørs og udendørs arealer gennemføres på en forsvarlig måde, og at besøg sker under behørig hensyntagen til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om bl.a. god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd. Se nærmere herom på https://www.sst.dk/da/corona og https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Genaabning/Plejecentre/Vejledning-om-forebyggelse-af-spredning-af-COVID19-paa-plejecentre.ashx?la=da&hash=0871F5300256F9EEF4844E0E809C78C35ED2E85F.

Retsgrundlag

Retsgrundlaget for Styrelsen for Patientsikkerheds påbud om at fastsætte hhv. ophæve midlertidigt restriktioner for besøgendes adgang til sociale tilbud er epidemilovens § 29, stk. 1, jf. § 23, stk. 3.

Efter epidemilovens § 23, stk. 3, skal påbud efter § 29 ophæves, når det ikke længere er nødvendigt at opretholde påbuddet.

Venlig hilsen

Bente Møller Enhedschef

 

 

opdateret den 12/5 2021

Påbud til kommunalbestyrelsen i Fredensborg Kommune om at fastsætte restriktioner for besøgendes adgang til botilbud i kommunen

Meddelelse af påbud Styrelsen for Patientsikkerhed påbyder hermed kommunalbestyrelsen i Fredensborg Kommune fra 12. maj 2021 på ny at udstede besøgsrestriktioner for 4 uger for besøgendes adgang til følgende botilbud, der er beliggende i kommunen, da det på grund af en testkorrigeret kommuneincidens på 102,5 per 11. maj 2021 vurderes er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Covid-19, jf. epidemilovens § 29, stk. 1:

Botilbuddet Johannes Haages Hus,Johannes Haages alle 3, 2990 Nivå
Botilbuddet Blå Kors, Blå Kors Humlebæk, Humlebækvej 11, 3050 Humlebæk Dagtilbuddet Karlebo, Lerbakkevej 3, 2980 Kokkedal

Beboerne på de omfattede botilbud, der alle har beboere i øget risiko ved Covid-19, har derfor i ovennævnte periode kun i begrænset omfang mulighed for at få besøg.

Besøgsrestriktionerne på de omfattede botilbud, som kommunalbestyrelsen omgående skal fastsætte, skal indebære,

1) at besøg i den del af boligen, som beboeren selv råder over, kan ske, hvis a) besøget sker i en kritisk situation, eller b) besøget foretages af højst 3 faste nære pårørende, dog højst 2 besøgende ad gangen,

2) at besøg kan ske i et dertil indrettet besøgsrum af højst 3 faste nære pårørende, dog højst 2 besøgende ad gangen, og

3) at besøg i andre situationer end de situationer, som er omfattet af pkt. 1 og 2, skal foregå på udendørs arealer.

Der er ved beslutningen om påbud lagt vægt på, at kommunen pr. 11. maj 2021 har en testkorrigeret incidens på 102,5, at der på samtlige ovennævnte botilbud efter det oplyste er en eller flere beboere, som er i øget risiko ved Covid-19, jf. Sundhedsstyrelsens faglige grundlag herom, og at der ikke på hvert af de enkelte botilbud er 80 pct. af beboerne, som på nuværende tidspunkt er færdigvaccinerede.
Styrelsen har desuden vurderet, at det ikke på de enkelte botilbud – medmindre dette er angivet ovenfor under de enkelte botilbud – er muligt at begrænse besøgsrestriktionerne til at gælde for særskilte afsnit på botilbuddet, idet beboere, der er i øget risiko ved Covid-19, deler fællesarealer med øvrige beboere.

Steder, der er omfattet af besøgsrestriktionerne
Besøgsrestriktionerne omfatter både indendørs fællesarealer, herunder servicearealer, og den del af boligen, som beboeren selv råder over.

Idet besøgsrestriktionerne omfatter indendørs fællesarealer, betyder det, at restriktionerne også gælder adgangen for gæster til eventuelle træningsfaciliteter, caféer og lignende, der ligger inde på de omfattede botilbud, og dermed benytter sig af botilbuddets fællesarealer.
 

Personer der er omfattet af besøgsrestriktionerne
Besøgsrestriktionerne omfatter udefrakommende personers besøg på de omfattede botilbud.

Ansatte på botilbuddet og personer, der indfinder sig på botilbuddet for at levere varer eller serviceydelser, herunder sundhedsbehandling, er ikke omfattet af besøgsrestriktionerne.En beboers værge, personlige repræsentant, advokat eller lignende er heller ikke omfattet af besøgsrestriktionerne.

Beboere på botilbuddet er ikke omfattet af besøgsrestriktionerne, og besøgsrestriktionerne regulerer ikke beboernes forhold på botilbuddet, herunder eksempelvis beboernes mulighed for at tage på besøg el.lign. uden for botilbuddet.

Det nærmere indhold af besøgsrestriktionerne
Besøg i kritiske situationer
Besøgsrestriktionerne omfatter ikke besøg i kritiske situationer i den del af boligen, som beboeren selv råder over, på de omfattede botilbud. Ved en kritisk situation forstås et uopsætteligt besøg fra nære pårørende til en kritisk syg eller døende person, eller forældres eller andre nære pårørendes besøg hos et barn under 18 år.

Ved kritiske situationer forstås endvidere forældres eller andre nære pårørendes besøg hos en voksen person med en sådan kognitiv funktionsnedsættelse, at personen mangler evnen til at forstå og acceptere formålet med besøgsrestriktionerne og dermed har et helt særligt behov for besøg.

Med ’nære pårørende’ forstås ægtefælle, faste samlever, faste partnere, forældre, børn og børnebørn. Fjernere slægtninge, søskende, stedbørn eller plejebørn, plejefamilier, en god ven eller fast besøgsven vil også efter omstændighederne kunne anses som nære pårørende.

Besøg af højst 3 faste nære pårørende
Besøgsrestriktionerne omfatter ikke besøg af højst 3 faste nære pårørende til en beboer i beboerens egen bolig eller i et dertil indrettet besøgsrum. Der kan dog højst være 2 faste nære pårørende på besøg ad gangen.

Besøg skal kunne gennemføres på en forsvarlig måde
Institutionsledelsen skal sikre, at besøg kan gennemføres på en forsvarlig måde, og at besøg på både indendørs arealer og udendørs arealer sker under behørig hensyntagen til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om bl.a. god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.
Se nærmere herom på
https://www.sst.dk/da/corona og https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Genaabning/Plejecentre/Vejledning-om-forebyggelse-af-spredning-af-COVID19-paa-plejecentre.ashx?la=da&hash=0871F5300256F9EEF4844E0E809C78C35ED2E85F. S

Meddelelse og offentliggørelse
Kommunalbestyrelsens beslutning om besøgsrestriktioner skal meddeles til de omfattede botilbud. Endvidere bør kommunalbestyrelsen offentliggøre den pågældende beslutning på kommunens hjemmeside.

Retsgrundlag
Retsgrundlaget for Styrelsen for Patientsikkerheds påbud om at fastsætte restriktioner for besøgendes adgang til de omfattede botilbud er epidemilovens § 29, stk. 1.

Efter denne bestemmelse kan styrelsen påbyde kommunalbestyrelsen for en bestemt periode at fastsætte forbud mod eller restriktioner for adgangen til eller brugen af botilbud, når det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af en alment farlig sygdom, fx Covid-19, jf. epidemilovens § 23, stk. 2.

Styrelsen kan alene udstede påbud om besøgsforbud eller -restriktioner, såfremt Epidemikommissionen forinden er blevet hørt over det planlagte påbud, jf. epidemilovens § 29, stk. 7.

Påbud om besøgsforbud eller -restriktioner skal efterprøves af styrelsen hhv. 3, 10, 20 og 30 dage efter, at påbuddet er meddelt, for at påse, om betingelserne for påbuddet fortsat er opfyldt, jf. epidemilovens § 23, stk. 6.

Epidemikommissionens udtalelse
Epidemikommissionen blev ved brev af den 7. maj 2021 hørt over det planlagte påbud.

Epidemikommissionen har i den anledning udtalt, at kommissionen ikke har indvendinger mod de planlagte besøgsrestriktioner.

Partshøring af kommunen
Kommunen blev ved brev af den 5. maj 2021 partshørt over de faktiske omstændigheder, som ligger til grund for dette påbud.

Kommunen har udtalt, at de ikke indvendinger mod de planlagte besøgsrestriktioner. 

 

Påbuddets gyldighed
Dette påbud om besøgsrestriktioner er gældende fra og med i dag og 4 uger frem til og med den 8. juni 2021, med mindre Styrelsen for Patientsikkerhed inden da ophæver påbuddet eller fastsætter et nyt påbud. Påbuddet vil blive efterprøvet af styrelsen hhv. 3, 10, 20 og 30 dage efter, at påbuddet er meddelt. Kommunen vil blive orienteret om resultatet af denne efterprøvelse.

Påbuddet bortfalder automatisk – for de enkelte botilbud – når 80 pct. af beboerne på det pågældende botilbud er færdigvaccinerede, jf. Sundhedsstyrelsens anbefalinger for vaccinerede personer, eller når alle beboere på et botilbud, der er i øget risiko ved Covid-19, er færdigvaccinerede. Med færdigvaccinerede forstås, at der er forløbet 14 dage efter, at beboerne modtog 2. vaccination, uanset vaccine, jf. Sundhedsstyrelsens anbefalinger for vaccinerede personer.

Styrelsen skal anmode kommunen om snarest muligt at orientere styrelsen, hvis påbuddet for et af de omhandlede botilbud bortfalder som følge af ovenstående.

Styrelsen for Patientsikkerhed skal særskilt gøre opmærksom på, at habile borgere, som har fået tilbud om vaccine mod Covid-19, men takket nej til vaccinen, sidestilles med borgere som er færdigvaccinerede og således skal indgå ved beregningen af, om 80 pct. af beboerne på et botilbud er færdigvaccinerede.

Ophævelse af påbuddet vil ske, når den testkorrigerede kommuneincidens i en periode på 7 dage har været under 50. Såfremt et påbud ønskes ophævet, kan der tages kontakt til Styrelsen for Patientsikkerhed Tilsyn og Rådgivning Øst, trost@stps.dk for dialog herom.

Klagevejledning
Kommunen kan påklage dette påbud om besøgsrestriktioner til Sundhedsministeriet, Holbergsgade 6, 1057 København K, sum@sum.dk.

Endelig gør Styrelsen for Patientsikkerhed opmærksom på, at beboere og nære pårørende til beboere på de omfattede botilbud kan påklage påbuddet om besøgsrestriktioner og kommunens implementering heraf til Ankenævnet for Besøgsrestriktioner, jf. epidemilovens § 61. Kommunen bør derfor oplyse beboere og nære pårørende om denne klageadgang. I forhold til private botilbud bør kommunen opfordre ledelsen af disse botilbud til at sikre, at beboere og nære pårørende oplyses om klageadgangen.

Venlig hilsen
Bente Møller Enhedschef


 

I henhold til skrivelsen fra Social og indenrigsministeriet den. 17.11.2020

Orientering om midlertidige besøgsrestriktioner.

I forbindelse med den øgede smitterisiko i Fredensborg kommune indføres besøgsrestriktioner, for at beskytte udsatte borger på social tilbud mod smitte med covid -19.

Særlig dagtilbud efter §32 i lov om social service, hvor der er børn i en risikogruppe på tilbuddet.

Vi opretholder vores nuværende restriktioner og supplere med yderligere, for at sikre at det stadigvæk er forsvarlig at arbejde og havde børnene her i Specialbørnehaven Karlebo. Vi har allerede indført ekstra rengøring, afspritning  i løbet af dagen.

Besøg udefra skal havde en særlig aftale for at komme ind i Specialbørnehaven Karlebo. Konsulenter/forældre/ der ikke direkte er tilknyttet huset, skal bruge mundbind/visir.  Sagsbehandlere og forældre kan  møde ind til særlige indkaldte møder. Til et møde må der max være 6 personer i vores møde lokal / hvis møde holdes ude i fælles lokalet max 8 personer. 

Der skal vurderes hvilke møder der er vigtige at afholde fysisk, ellers skal møder forgå pr. Telefon eller webinar.

Vi har ikke mulighed for at arbejde hjemme fra, da vores kerneopgave er sammen med børnene.

De fleste aktiviteter med børnene skal foregå i små grupper og evt. udenfor.

Ved kørsel i egne biler skal personalet have maske på.

Venlige hilsner
Janne Kaplan
Forstander

 

17/11-2020 

Brug af mundbind og visir i Specialbørnehaven Karlebo.
Et tydeligt kropssprog og tydelig mimik er vigtig, når du arbejder med børn som er udfordretkommunikativt.
Og som pædagogisk personale er vi sproglige/kommunikative rollemodeller for børnene.
Den nonverbale kommunikation er væsentlig for vores evne til at udtrykke os så nuanceret ogmangfoldigt som muligt.
Kropslige udtryk f.eks ansigtsmimik forstærker og understreger det talte ord.
Men det er svært, at læse ansigts udtryk, når man bærer mundbind og derfor bærer vi ikke mundbind til dagligt i Specialbørnehaven Karlebo.
Dog bærer vi mundbind, når vi opholder os i et mindre rum med et barn i mere end 15 min (f.eks ien bil med et barn).
Visir bæres heller ikke i dagligdagen, da det vil være forstyrrende for barnet. Dette vil vise sig ved,
at de vil hive det af personalet og dermed kan både barnet og pædagogen “rive” sig på dem.
Men føler man sig utryg af hvilken som helst grund, har man selvfølgelig ret til at bære mundbind.

Vores 2 fysioterapeuter og vores talepædagog bærer visir, når de arbejder individuelt med børnene indenfor. De arbejder i mindre rum og tæt på barnet og har en meget større kontaktflade med flere borgere udenfor børnehaven, til forskel fra pædagogerne ansat i Specialbørnehaven. Alle andre som ikke er, har deres daglige gang i børnehaven, som f.eks konsulenter, sagsbehandlere, psykologer, forældre osv SKAL bære mundbind eller visir.

Hilsen
Janne Kaplan og
Personalet i Specialbørnehaven Karlebo.

 

 

 

nyhedsbrev 12/06-2020

Kære forældre
I forhold til genåbning, åbner vi op, fra på mandag d.15/6 så i også kan
aflevere og hente jeres børn indenfor. Barnet må kun ledsages af en voksen indenfor.
Hvis du på nogen måde føler dig sløj skal du ikke komme ind, bliv hjemme i denne situation og så skal barnet afleveres ved hoveddøren, hvor en pædagog vil være til stede, dette er selvfølgelig kun, hvis du ikke har andre muligheder og når du ankommer, skal du ringe på døren.

Vi vil indenfor de næste måneder modtage 4 nye børn, og her er kun en
ledsager med til indkøring, til hvert barn.

Vi har slået en stilling op, hvor vi søger en 30 timeres pædagog fast og vi har ansat Tinne, som er pædagog, 3 dage om ugen tirsdag, onsdag og torsdag indtil efter sommerferierne.

Vi åbner op for vores Ergo terapeut, som kommer en til to gange om ugen til enkelte børn. Vi har ingen holdtræning på tværs af stuerne indenfor, det foregår udenfor. Vi begrænser også store forsamlinger inde i huset, da vi har begrænset plads.

Thora vores talepædagog følger skolernes sommerferie, så hun går fra slut juni og kommer tilbage midt august.

I år er det besluttet, at vi holder åben i uge 42 ellers fortsætter vi med de
andre planlagte lukkedage.

Husk at se på vores hjemmeside www.specialbørnehaven-fredensborg.dk der
kan i finde alle de andre planlagte lukkedage.

Rigtig god sommerferie til jer alle.
Hilsen os alle i Specialbørnehave Karlebo.

 

 

opdateret 7/4 2020

kære forældre,

Efter Mette frederiksens udmeldning på pressemødet 6/4, holder vi os til den udmelding i har fået fra os før påske.

hilsen alle os fra specialbørnehaven karlebo.

opdateret 4/4-2020

Kære forældre,

Nyt fra os i denne anderledes tid.

Efter påskeferien starter vi op igen og er her hver dag, men vi skal stadig passe på hinanden og det er stadig nødpasning indtil vi hører andet fra myndighederne.

Det betyder at hverdagen her bliver lidt anderledes end den plejer.

- Alle vores terapeuter kommer ikke indtil videre.

- Alle vores fælles aktiviteter er aflyst.

- Vi bliver som udgangspunkt på egne stuer med stuens faste personale.

- De børn som afleveres af deres forældre skal afleveres og hentes i vindfanget, til aftalt tid.

- Husk som altid, at i selv skal aflyse buskørsel og ringe hertil ved ændringer.

- Hvis der er symptomer på sygdom skal barnet blive hjemme og være symptomfri i 48 timer.

Alt dette er så vi dermed mindsker smittespredning.

Vi har snakket med jer alle over telefonen og planlagt ugen efter påske med jer, og denne plan kører vi efter.

Håber at i alle får en hyggelig påske, trods alt og vi glæder os alle til hverdagen bliver ”normal” igen.

Hilsen alle os i Specialbørnehaven Karlebo.

opdateret 24/03-2020

Kære alle forældre til børn i Specialbørnehaven Karlebo.

Efter Statsministerens udmelding mandag om fortsat
nedlukning af den offentlige sektor, foreløbig indtil mandag d.13/4.2022. har Fredensborg Kommune og herunder
Specialbørnehaven Karlebo tilrettelagt udmøntningen heraf.

Det betyder, at Specialbørnehaven – for næste uge (uge 14),
fortsat har tilrettelagt et nødberedskab til børn af forældre
som varetager vitale/kritiske stillinger samt til familier, hvor
behovet måtte være.
I uge 15 og mandag d.13/4 har vi lukket som allerede
planlagt.

Ved spørgsmål eller tvivl, så kan i kontakte os på tlf. nr:
41954533

I forhold til uge 16 kontakter vi jer i næste uge!

Pas godt på jer selv og hinanden!

Med venlig hilsen
Janne Kaplan og hele personalet

ny