Skip til hoved indholdet

 

Institutionens organisering

Pædagogernes arbejds- og ansvarsområder:

Planlægning, udførelse og koordinering af den pædagogiske indsats i teams.

Børnenes trivsel og behov.

Afholdelse af forventningsmøde 3 mdr. efter barnets start, udarbejdelse af behandlingsrapporter, afholdelse af behandlingsmøder og statusmøder.

Forældresamarbejde.

Faglig og tværfagligt samarbejde i og uden for huset.

Studerende.

At holde sig fagligt informeret samt videreformidle relevant informa­tion.

Deltagelse i diverse ad hoc udvalg.

Medansvarlig for arbejdsplanen.

 

 

Forældresamarbejde.

Fagligt og tværfagligt samarbejde i og uden for huset.

At holde sig fagligt informeret samt videreformidle relevant information.

Hjælpemidler.

Deltagelse i diverse ad hoc udvalg.

Selvtilrettelæggelse af egen arbejdsplan.

 

Talepædagogens arbejde

Planlægning, udførelse og koordinering af den talepædagogiske indsats, undersøgelse, behandling, vejledning og rådgivning.

Udarbejdelse af behandlingsrapporter, deltagelse ved behandlingsmøder og statusmøder.

Forældresamarbejde.

Faglig og tværfagligt samarbejde i og uden for huset

At holde sig fagligt informeret samt videreformidle relevant informa­tion

Vejledning i brug af støttende og alternative kommunikationsformer, f.eks. tegn til tale.

Vejledning i brug af teknologiske hjælpemidler til støtte for leg, kommunikation og sprogudvikling.

Ene undervisning og gruppeundervisning.

 

 

 

Den administrative ansattes arbejds- og ansvarsområder:

 

Bogføring.

“Kassemester”.

Løn indberetninger mm.

Modtagelse og afsendelse af daglig post.

Telefonpasning.

Ad hoc opgaver herunder IT-opgaver.                                                       

Referent v/medudvalgsmøder mm.

Diverse korrespondance ud af huset.

Budgetopfølgning.

Udarbejdelse af årsregnskab.

Ajourføring/vedligeholdelse af journaler.        

Indkøb af kontorartikler

 

 

Pedellens arbejds- og ansvarsområder:

 

Daglig pleje af haven.

Mindre vedligeholdelses opgaver.

Kontakt til kommunens tekniske afdeling.

Kontakt til eksterne håndværkere.

Bestilling af varer.

Ad hoc opgaver.

 

Ledelsens arbejds- og ansvarsområder:

Overordnet og endeligt ansvar for hele institutionens virke

Økonomi.

Ansigt udadti: Region, kommuner, forældre og andre samarbejdspart­nere.

Personaleledelse.

Pædagogik.

Administration.

Informationer.

Forældresamarbejde.

Tværfagligt samarbejde.

Vedligeholdelse og drift af huset.

Samarbejde med alle teams.

Deltagelse i diverse ad hoc udvalg.

Visitationsmøder i udvalget hver 6. uge.

Møder med familieafdelingens ledelsesteam.

Driftsmøder med eksterne samarbejdspartnere.

 

 

Tværfaglig mødevirksomhed, koordineringen af de forskellige arbejdsområder

Personalemøde min.1 x mdl. (alle teams)

Stuemøde (teams) 2 x mdl.

Ledelsesteammøder 1 x ugentlig.

MED-udvalgsmøder min. 4 x årligt.

Bestyrelsesmøde min. 4 x årligt.

Forældremøde minimum1 x årligt.

Tværfaglige møder (mellem pædagog, fysioterapeut, talepædagog) efter behov.

Fagligt forum.

Desuden møder i diverse lokale arbejdsgrupper og ad hoc udvalg.

Studerende kan efter aftale deltage i diverse udvalgsmøder og lign.

 

Eksterne samarbejdspartnere

Kommunikationscentret i Hillerød (KC), talepædagoger og synskonsulent.

Busselskabet “Bil-centralen”.

Andre specialbørnehaver.

Aflastningsinstitutionerne Granbohus og Margueritten.

Fagfolk fra børnenes hjemkommuner.

Hospitaler og bandagister.

Synskonsulent.

Specialskoler.

VISO.

Region Hovedstaden.

 

Personalepolitik

Ansættelse:

Ved stillingsledighed annonceres i relevante fagblade og på internettet.

Der er mulighed for, at afholde orienteringsmøde i institutionen inden ansøgningsfri­stens udløb. Dette - for at informere alle ansøgere ens samt for at begrænse mængden af “fremmede” i børnenes hverdag. På orien­teringsmødet deltager leder samt en medarbejder fra huset.

Ansættelsesudvalget består af:

leder, medarbejderrepræsentanter, til­lidsrepræsentant samt evt. et medlem af forældrebestyrelsen.

1. arbejdsdag modtages medarbejderen af stuens pædagoger. Det er deres opgave at introducere den nye medarbejder. Sikkerhedsrepræsentanten tager sig af sikkerhedsspørgsmål.

Den nyansatte har tre måneders prøvetid i henhold til funktionærlovens bestemmelser. Inden den 3. måned vil lederen indkalde til samtale.

 

 

Fratrædelse:

Institutionen følger funktionærlovens bestemmelser på området.

For månedslønnet personale gælder, at opsigelse skal varsles pr. den sidste i måneden.

 

 

Tværfaglige arbejdsudvalg

Fagligt forum:

Udvalget består af: 1 leder, 1 pædagog fra hver stue og 1 fysioterapeut.

Udvalgets kompetencer består i at planlægge faglige indlæg på personale-møderne og på pædagogiske dage.

Udvalget fungerer som tovholdere og styregruppe omkring fokusområder og virksomhedsplan.

Lederen har det overordnede ansvar og vurderer, godkender samt finder midlerne.

Stuens pædagoger vælges for 1 år ad gangen, med mulighed for genvalg på personalemøde i oktober.

 

Personalemøde med M ED status:

Udvalget består af 1 leder,,  1 AMR Arbejdsmiljø repræsentant  .

AMR vælges for 2 år ad gangen med mulighed for genvalg på personalemødet i Maj lige år.

Udvalgets kompetenceområde er medindflydelse på den daglige drift.

 

ny